Sisältöön Sivustokartta
Pitkospuut avosuolla.

Neve pyrkii aktiivisesti vähentämään päästöjä

Seuraamme toimintamme aiheuttamia päästöjä maahan, ilmaan ja veteen sekä pyrimme aktiivisesti vähentämään niitä. Energiantuotannossa vaikutamme päästöihin muun muassa käytettävien polttoaineiden ja lämmönlähteiden valinnalla sekä savukaasujen puhdistamisella.

Vesistökuormitusta vähennämme parantamalla jäteveden puhdistamisen prosesseja jatkuvasti. Jätevesiliete poltetaan, siitä tuotetaan biokaasua tai se kompostoidaan. Myös kiertotalousajattelu vähentää päästöjä.

Tutkimme kaikkia toiminnastamme syntyviä sivuvirtoja ja tarkastelemme, ovatko ne vain jätettä vai voisiko materiaalia hyödyntää jonkin tuotteen raaka-aineena. Hyvin usein toisen jäte voi olla toisen toimijan tuotteen raaka-aine.

Yksi esimerkki tällaisesta tuotteesta on maanrakennuksessa käytettävä aines, jota valmistamme Suosiolan voimalaitoksen lämmöntuotannossa syntyvästä tuhkasta. Myös kaikki sähkö, jota käytämme omassa toiminnassamme, on tuotettu uusiutuvasti (14 000 MWh).

Energiantuotannon päästöt

Suurin osa Rovaniemen alueen kaukolämmöstä tuotetaan Suosiolan voimalaitoksessa, jossa on käytössä kaukolämpöä ja sähköä tuottava voimakattila (120 MW) sekä kaukolämpöä tuottava vesikattila (40 MW).

Voima- ja vesikattilassa polttoaineena käytämme pääosin sertifioitua kokopuu- ja rankahaketta, metsäteollisuuden sivutuotteita sekä kierrätyspuuta. Turpeen osuus on pienentynyt viime vuosina merkittävästi, ja vuonna 2021 se oli enää 17,8 %.

Suosiolassa on käytössä savukaasupesuri, joka ottaa lämmön talteen piippuun johdettavista savukaasuista. Laitoksen öljykattilaa (50 MW) käytetään vain mahdollisten häiriötilanteiden aikana.

Suosiolan lisäksi Nevellä on Rovaniemen alueella 8 pienempää lämpökeskusta, joita käytetään pääosin kylmimpinä ajanjaksoina turvaamaan kaukolämmön riittävyys. Tytäryhtiö Aurora Lämpö Oy:llä on lämpökeskukset Savukoskella, Ylläksellä ja Kolarissa.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty koko konsernin lämpökeskusten päästöjen kehitys [CO2t/MWh], josta näkyy, että CO2-päästöt ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosien aikana. Päästövähennys on saavutettu turpeen ja öljyn polton vähentämisellä ja kasvattamalla puuperäisten polttoaineiden osuutta poltosta.

Neven laitosten hiilidioksidipäästöt ovat viime vuosina laskeneet.

Hiukkaspäästöt ova laskeneet viime vuosien aikana huomattavasti.

Tutki ja vertaile kaukolämmön päästöjä

Kaukolämmön päästöt ovat julkisesti saatavilla päästölaskurista. Paikallisvoima ry on kehittänyt kaukolämmön päästölaskurin vuoden 2021 aikana yhdessä kaukolämpöyhtiöiden sekä sidosryhmien kanssa. Laskurista saadaan tarkat, paikkakuntakohtaiset kaukolämmön CO2-päästöt.

Tutustu tästä eri verkkojen päästötietoihin:

Rovaniemen alueen verkon päästötiedot

Ylläksen verkon päästötiedot

Kolarin verkon päästötiedot  

Savukosken verkon päästötiedot

Laskurista näkee valitun kaukolämpöverkon päästötiedot viimeisen viiden vuoden ajalta. Lisäksi laskuri esittää valitun kaukolämpöyhtiön polttoainejakauman.

Päästötietojen raportointi noudattaa yleisesti käytössä olevia, Tilastokeskuksen ja Energiaviraston vahvistamia menetelmiä. Päästötiedot voi laskea joko energiamenetelmällä tai hyödynjakomenetelmällä.

Jäteveden päästöt

Napapiirin Vedellä on 12 jätevedenpuhdistamoa, joista neljä on ympäristöluvallisia ja kahdeksan omavalvontaisia. Jätevettä käsiteltiin vuonna 2021 noin 5,2 miljoonaa kuutiometriä.

Jätevesi sisältää ravinteita ja orgaanista ainesta, jotka suoraan vesistöihin johdettuina aiheuttaisivat voimakasta rehevöitymistä. Ympäristöluvalliset jätevedenpuhdistusprosessimme poistivat vuonna 2021 93–97 prosenttia orgaanisesta aineesta sekä noin 74–97 prosenttia fosforista.

Neljästä ympäristöluvallisesta puhdistamosta kolme täytti ympäristölupien vaatimukset. Yhdellä puhdistamolla ei täysin päästy ympäristöluvan vaatimuksiin häiriötilanteista johtuen.

Vesipäästöjä pyritään vähentämään parantamalla puhdistamoiden toimintaa. Vuonna 2021 esimerkiksi saneerattiin Alakorkalon puhdistamon etupää ja Muurolan puhdistamon sähköpääkeskus. Omavalvontaisten pienpuhdistamoiden toimintaa parannetaan muuttamalla osa puhdistamoista maasuodatuslaitoksiksi. Muutos todennäköisesti parantaa puhdistamoiden toimintaa ja siten vähentää veteen joutuvia päästöjä.

Seuraamme jätevedenpuhdistuksen vaikutuksia Kemijokeen säännöllisesti Kemijoen yhteistarkkailusuunnitelman mukaisesti. Vaattungin puhdistamon vaikutuksia seuraamme myös Raudanjoesta.

Jätevedenpuhdistamoilla syntyvä liete toimitetaan osaksi Ouluun biokaasulaitokselle, jossa lietteestä valmistetaan biokaasua ja kompostituotteita. Osa lietteestä toimitetaan Tornioon kompostoitavaksi. Näillä tavoin lietteen sisältämät ravinteet saadaan kiertoon.

Lietteenpolttolaitos on saatu koekäyttövaiheeseen. Vuoden 2022 aikana odotamme, että laitos kykenee suoriutumaan pidemmästä yhtäjaksoisesta koekäyttöjaksosta, jonka jälkeen laitoksella voidaan siirtyä tuotantovaiheeseen.

Lietteenkäsittely polttamalla on kustannustehokas tapa käsitellä liete paikallisesti. Prosessissa syntyvä lämpö hyödynnetään kaukolämpönä. Polttolaitoksen tuhka pystytään hyödyntämään metsälannoitteena, jolloin ravinteet saadaan kiertoon.

Maaperään kohdistuvien päästöjen vähentämiseksi jätevesipumppaamoja on saneerattu ja pumppaamoita on liitetty kaukovalvontaan. Näin pumppaamot toimivat paremmin ja mahdolliset jätevesivuodot havaitaan nopeasti. Lisäksi pumppaamoiden saneerauksella parannetaan energiatehokkuutta mm. sähkönkulutusta pienentämällä. Vuonna 2021 kaukovalvontaan liitettiin 10 pumppaamoa.

Vuonna 2021 tehtiin yhteistyötä THL:n kanssa muun muassa jätevesien koronanäytteenoton osalta. Alakorkalon jätevedenpuhdistamolta otetuilla näytteillä osallistuttiin valtakunnalliseen tutkimukseen koronaviruksen esiintyvyydestä.

 

Jätevesipuhdistamojen päästöt ovat laskeneet viime vuosina.

Jätevesipuhdistamojen päästöt vesistöihin vuosina 2017–2021.

 

Anna palautetta

Haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti ja kuulla, millaisia toiveita asiakkaillamme on. Kerro meille palautetta verkkosivuista tai palveluistamme. Voit myös jättää yleistä palautetta Neve Oy:n toiminnasta.