Sisältöön Sivustokartta
Huurteisia puolukoita.

Työterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatutoimintaperiaatteet

Neve -konserni on sitoutunut ympäristö-, laatu- ja työterveys- ja turvallisuustoiminnan kehittämiseen. Hallitus arvioi vuosittain ympäristö-, laatu- ja työterveys- ja turvallisuustoimintaperiaatteiden ajantasaisuuden sekä seuraa niiden toteutumista.

Neven toiminnassa otetaan huomioon sekä omien että ulkopuolisten työntekijöiden työturvallisuus, työnlaatu sekä toiminnan ympäristövaikutukset.

Turvallinen työympäristö on jokaisen työntekijän oikeus ja Neven toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisten ja terveellisten työskentelyolosuhteiden luomiseen kaikessa toiminnassa ehkäistäkseen työhön liittyviä vammoja ja terveyden heikentymistä. Erityinen painoarvo on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Toimintaan liittyvät ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusriskit arvioidaan ja vaaratekijät poistetaan ennen töiden aloittamista. Jokaisella työntekijällä on oikeus keskeyttää työ, josta voi aiheutua välitöntä tai vakavaa vaaraa hänelle itselleen tai ulkopuolisille henkilöille. Johdonmukaisesti toimien ja yhtenevin viestein jokainen vahvistaa työturvallisuuskulttuuria.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä ja vaatimuksia. Toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaattein minimoimalla toiminnan ympäristövaikutuksia, ehkäisemällä ympäristön pilaantumista, pienentämällä työturvallisuusriskejä sekä seuraamalla palveluiden laatua. Vastuullisella toiminnalla vahvistamme luottamusta toimintaympäristössämme. Toiminnan energiatehokkuutta parannamme sitoutumalla vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin, säännöllisillä energiakatselmuksilla sekä valitsemalla energiatehokkaampia ratkaisuja.

ISO 14001, ISO 9001 ja ISO 45001 -standardit muodostavat puitteet ympäristö-, laatu- ja työterveys- ja turvallisuusasioiden järjestelmälliselle johtamiselle ja kehittämiselle. Liiketoimintojen edustajista koostuva ESQ-tiimi koordinoi konsernin ympäristö-, laatu-, työterveys- ja turvallisuusjärjestelmien johtamista vuosikellon mukaisesti neljännesvuosittain ja ESQ-tiimissä käsitellyt asiat viedään Johdon katselmukseen. Työntekijöiden edustajat kuulevat henkilöstöä johtamisjärjestelmiin liittyvissä asioissa ja tuovat ne esille ESQ-tiimin palavereissa.

Konsernin CG-ohjeistus asettaa raamit yrityksen toiminnalle ja toiminnan laadulle asetetaan kehittämistä tukevia mittareita. Asiakkaan kokeman palvelun laatu on toimintamme keskiössä ja kehitämme tuotteita sekä liiketoimintaprosesseja asiakaslähtöisesti. Toiminnan laadun kriittisinä menestystekijöinä ovat ammattitaitoinen henkilökunta, hyvä asiakaskokemus sekä kontrolloitu yhteistyökumppaniverkosto.

Toiminnan vastuu ulottuu myös tavarantoimittajien, urakoitsijoiden ja muiden kumppaneiden toimintaan. Verkostoituneessa toimintamallissa Neve seuraa aktiivisesti myös palveluntarjoajien toiminnan laatua erityisesti toiminnan vaikuttaessa ympäristöön, työturvallisuuteen sekä asiakkaiden kokemaan palvelun laatuun. Merkittävimpien kumppaneiden vastuullinen toiminta varmistetaan säännöllisin toimittaja-auditoinnein.

Sertifikaatit

Päivitetty 16.11.2023