Sisältöön Sivustokartta

Suosiolan voimalaitoksen uusi ympäristölupapäätös lainvoimainen 

Uuden ympäristöluvan määräyksiä on sovellettu Nevellä jo vuoden 2023 alusta alkaen. Päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä on tehty vuodesta 2013 alkaen.  

Aluehallintovirasto on antanut lupapäätöksen 9.12.2021, josta kaksi rovaniemeläistä taloyhtiötä teki valituksen Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus koski Veitikanojan kautta Harjulampeen johdettavia savukaasupesurin lauhdevesiä ja niiden vaikutusta Harjulammen tilaan. Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen asiassa 13.12.2023, eikä tästä ratkaisusta ole tehty valituksia Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Hallinto-oikeus säilytti ympäristölupapäätöksen muutoin ennallaan, mutta päätöksessä on annettu uusi lupamääräys koskien jään laadun tarkkailua Harjulammessa: 

”Savukaasupesurilta Veitikanojaan johdettavien lauhdevesien lämpökuorman vaikutusta Harjulammen lämpötilaan sekä jään muodostumiseen ja paksuuteen on tarkkailtava Lapin elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla vähintään yhtenä talvikautena.” 

Neve on mitannut Harjulammen jään paksuutta kertaluontoisesti tammikuussa 2024 vesinäytteenoton yhteydessä. Tuolloin jään paksuus oli 40 senttimetriä. Tarkempi jään paksuuden seuranta on tarkoitus toteuttaa talvikaudella 2024-2025.  

Uutta ympäristölupaa haettiin, jotta se huomioisi paremmin teollisuuspäästödirektiivin mukaiset suurten polttolaitosten parasta käytettävissä olevia tekniikoita kosketa BAT-päätelmät. Samalla Suosiolan voimalaitosta koskevat viisi aiempaa ympäristölupaa saatiin koottua yhdeksi, selkeäksi kokonaisuudeksi. Kuluneiden vuosien aikana Neve on valmistautunut uuteen ympäristölupaan, tekemällä useita investointeja, joilla päästään uuden ympäristöluvan päästörajoituksiin. 

Päästöjen seurantaa ympäri vuorokautisesti 

Ympäristöluvan uusia lupamääräyksiä on sovellettu muun muassa Suosiolan savukaasupäästöjen osalta jo vuoden 2023 alusta alkaen, jolloin päästörajoihin tuli tiukennuksia. Myös savukaasupesurin lauhdevesien tarkkailua on toteutettu tihennetysti jo vuodesta 2022 alkaen uuden lupapäätöksen mukaisesti.  

Päästöjä ja luparajoissa pysymistä mitataan Nevellä jatkuvasti. Päästöjen toteutumisesta sekä niiden mahdollisesta ylittymisestä esimerkiksi häiriötilanteissa raportoidaan kuukausittain ELY-keskukselle.  

– Suosiolan voimalaitoksen operaattorit seuraavat vuorokauden ympäri päästörajojen toteutumista ja ohjaavat prosessia niin, että luparajoissa pysytään. Raja-arvojen ylitys näkyisi heti ja sen tehokasta valvontaa jatketaan myös tulevaisuudessa, Neven käyttöpäällikkö Lauri Reiman avaa voimalaitoksen prosessia.  

Uusimmat artikkelit